Thursday, December 23, 2010

Faire chlaidh

Cha dìochuimhnidh mi an h-oidhche Samhain

nuair a bha mi am measg a' chlachain

air a chuairteachadh le leacan

's nuair a bha a' ghealach a deàlrachadh

air na craobhan 's na duilleagan

a bha a' crochadh bho na meanglan

soillseachadh mar bloighean na teine,

's s' ann air mo bheulaibh --

a h-aodann mhaiseachadh bàn

's fiamh-ghàire air a tharraing

sgaoilteach dearg leathann

bho cluas gu cluas,

lethcheann gu lethcheann --

a bha bana-cleasaiche na seasamh

mar tè shluaigh a' chruinn' eile.

Ghoid mi phòg bhuaip' an uair sin

mus do theich i air falbh.

Ach, na dìochuimhneam seo riamh!

No comments: