Saturday, September 27, 2008

a ciallachadh ...


Dè a tha e a ciallachadh a’ bhith Gàidhealach? Feamaidh duine a rugadh ann an Alba no – fiù ‘s nas sònraichte … anns a’ Ghàidhealtach? ‘S e iomadh duine ann a tha air a fulang am fàsachadh na Fuadaichean no an h-easbhaidhean ‘s air a son bha air an ruaig bho an seann Tìr. An e iad Ghàidheil a’ anta? No an luchd de sliochd? Nach cinneas darach eile às an t-siol a’ tuiteam bho darach sean? Nach e an craobh ùr an aon rud na an craobh às rugadh e? Co-dieu, ‘s e fuil an aon rud a dèanamh duine Gàidhealach …

Ach ‘s e rud eile a’ th’ann. Leagh mi anns an nobhail Là a Dèanamh Sgeil do Là le A.P. Caimbeul na faclan:

Cha bhuineamaid, mar sin, dhan Ghàidhealtachd … Cha robh buil no dualchas no dùthachas Gàidhealach aicese no agamsa, ach a dh’aindeoin sin, anns an latha bh’ann bha sinn a’ faireachainn a cheart cho Gàihealach ri neach sam bith eile, agus a chart cho airidh air còraichean dùthchasach ‘s a bha bodach sam bith a rugadh ‘s a thogadh o chionn ochd ginealaichean deug …

‘S e seo nach feamaidh sinn riamh a’ diochuimnich … a bhith ann ar Gàidheal a’ ciallachadh a’ bhith a’ bruidhinn anns a’ Ghàidhlig.

No comments: